Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty sądowe można wnosić:

- przelewem na rachunek bankowy Sądu,

- przy użyciu kart płatniczej za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego w siedzibie Sądu, w tym e-znaki.

        W przypadku dokonywania opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić dokładnie nazwę komórki, do której kierowana jest opłata.

 

         W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej (do nabycia we wpłatomacie) należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego.

UWAGA

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane  e-znaki opłaty sądowej.

 

         Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamiętać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisma.

 

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 785.

 

Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

- opłat ponoszonych w procesie,

- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,

- opłat w postępowaniu zabezpieczającym,

- opłat w postępowaniu egzekucyjnym

- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym,

- opłat kancelaryjnych (np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408)  

 

Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983 r., Nr 49, poz. 223.

 

Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów.

  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.