Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

 

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•          część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

•          mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
•          część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Trwają prace nad przeniesieniem obecnej strony internetowej na nową platformę, która w większym stopniu powinna zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bezpośrednio  po uruchomieniu nowej platformy przeprowadzony zostanie ponownie przegląd deklaracji dostępności i zostanie ona zaktualizowana.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim posiada następujące ułatwienia:

  1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  2. Moduł wyszukiwania
  3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
  4. Wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności:

Katarzyna Kieżel
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok  
tel. 85/ 7430315 lub 515 369 492
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jednocześnie Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie wyznaczył Panią Martę Jakowicz-Rusakowską, inspektora jako osobę do ścisłej współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie działań mających na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Ul. Bartoszycka 4A, 11-100 Lidzbark Warmiński

Dostępność wejścia do budynku

Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Z Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Budynek Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nie posiada windy w związku z czym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają utrudnione wejście na piętro. Jednakże na parterze budynku umiejscowione zostały sala rozpraw oraz komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

  1. Biuro Podawcze;
  1. Biuro Obsługi Interesantów;
  2. Czytelnia akt.

W budynku Sądu przy wejściu umiejscowiona jest tablica informacyjna. Na wszystkie kondygnacje prowadzą schody znajdujące się po prawej stronie po wejściu do budynku.

Na parterze znajduje się toaleta oznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim dysponuje ogólnodostępnym parkingiem samochodowym. Na parkingu dostępne jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim nie ma pracowników posługujących się językiem migowym.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

Dostępność wejścia do budynku

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych i I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej znajduje się na parterze Budynku Starostwa Powiatowego. Do Sądu prowadzą dwa boczne wejścia, od strony parkingu, gdzie również znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Żeby skorzystać z wejścia z podjazdem dla wózków inwalidzkich należy uprzednio skontaktować się z Kierownikiem Samodzielnej Sekcji Administracyjnej -
Danutą Wiśniowską tel. (89) 767 83 02, gdyż wejście zamykane jest na klucz przez Starostwo Powiatowe. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Sekretariaty IV Wydziału Ksiąg Wieczystych i I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej znajdują się na parterze. 

W budynku Sądu przy wejściu umiejscowiona jest tablica informacyjna.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Dostępność parkingu

Parking ogólnodostępny przy Starostwie Powiatowym, na którym znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim nie ma pracowników posługujących się językiem migowym.

Deklaracja dostępności sporządzona: 06.10.2020 r., przez Koordynatora ds. dostępności Martę Jakowicz -Rusakowską, zaakceptowana w dniu 06.10.2020 r. przez Prezesa oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.


Aktualizacja Deklaracji dostępności: sporządzona w dniu 01.04.2021 r., przez inspektora Martę Jakowicz-Rusakowską, zaakceptowana w dniu 01.04.2021 r., przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.